Menu

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti WORK-IN agency s.r.o. pro užívání elektronického systému provozovaného na internetové adrese www.wait-in.com.


1.  Úvodní ustanovení

1.1.  Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky užívání elektronického systému provozovaného společností WORK-IN agency s.r.o., IČ: 02889854, sídlem Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 225077 (dále jen „WORK-IN“) na internetové adrese www.wait-in.com a souvisejících programů a platforem určených klientům a zaměstnancům (dále jen „Systém WAIT-IN“) stejně tak jako veškeré smluvní vztahy, do nichž WORK-IN vstupuje v souvislosti s užíváním a provozem Systému WAIT-IN.

1.2.  Systém WAIT-IN je databázový systém určen podnikatelským subjektům, a to zejména zaměstnavatelům, vstupujících do smluvních vztahů s WORK-IN na základě individuálních smluv uzavřených s WORK-IN či prostřednictvím automatizovaného Systému WAIT-IN (dále jen „klienti“).

1.3.  Systém WAIT-IN není určen pro personální agentury, headhuntingové a další společnosti zprostředkovávající zaměstnání, s výjimkou agentur práce a jiných právních subjektů s platnou licencí MPSV ČR pro agenturní zaměstnávání.

1.4.  Odchylná ujednání uvedená ve smlouvě mají přednost před těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Otázky neupravené smlouvou ani těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se pak řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).


2.  Poskytované služby

2.1.  WORK-IN poskytuje klientům služby spočívající v možnosti umístění a nabídce svých zaměstnanců, bývalých zaměstnanců či jiných svých pracovníků (dále jen „zaměstnanci“) v  Systému WAIT-IN, za předpokladu že tito se svým umístěním do Systému WAIT-IN souhlasí a mají o něj zájem, a to za účelem:

a)  získání nových pracovních příležitostí pro zaměstnance, pro něž klient jako jejich zaměstnavatel nemá uplatnění a s nimiž rozvázal či hodlá rozvázat pracovní nebo obdobný poměr (outplacement);

b)  získání možnosti využití vlastních zaměstnanců (pro něž např. klient jako jejich zaměstnavatel nemá momentálně uplatnění) jiným v Systému WAIT-IN registrovaným klientem, a to včetně případného krátkodobého pracovního umístění zaměstnance k jinému v Systému WAIT-IN registrovanému klientovi, s tím, že pracovní či obdobný poměr zaměstnance k jeho stávajícímu zaměstnavateli zůstane zachován („pronájem“ zaměstnanců - firemní freelancing).

2.2.  WORK-IN umožňuje klientům do Systém WAIT-IN vkládat a nabízet zaměstnance, vytvářet jejich profily, a to včetně uvádění referencí, CV (profesních životopisů) a dalších informací, jež mohou mít vliv na výběr zaměstnanců jinými registrovanými klienty a jejich umístění na příslušné pracovní pozice. Nedohodnou-li se strany jinak, nabídka zaměstnance včetně jeho profilu bude v Sytému WAIT-IN uveřejněna a evidována po dobu 3 měsíců s možností jejího dalšího prodloužení. Nebude-li nabídka zaměstnance dále prodloužena či WORK-IN bude hodnověrným způsobem sděleno, že tato nabídka již není aktuální, zaměstnanec bude ze Systému WAIT-IN vyřazen a jeho profil vymazán. Výmaz nabídky zaměstnance a jeho profilu bude proveden rovněž v případě, že o to zaměstnanec, jehož se nabídka týká, požádá.

2.3.  WORK-IN klientům dále umožňuje prostřednictvím Systému WAIT-IN nahlížet a procházet databáze evidovaných zaměstnanců.

2.4.  V případě zájmu registrovaného klienta o v Systému WAIT-IN evidovaného zaměstnance je zároveň dána klientům možnost oslovovat prostřednictvím Systému WAIT-IN jak zaměstnance s jim určenými pracovními nabídkami (v případě outplacementu viz. čl. 2.1. písm. a) tak jejich zaměstnavatele s poptávkami na „pronájem“ jejich zaměstnanců (v případě firemního freelancingu viz. čl. 2.1. písm. b).


3.  Registrace, uzavření smlouvy, zahájení a doba poskytování služeb, odstoupení od smlouvy

3.1.  Registraci do Sytému WAIT-IN klienti provádí vyplněním a odesláním příslušného registračního formuláře v Systému WAIT-IN. Registrací do Systému WAIT-IN klient zároveň souhlasí s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Klienti jsou povinni při registraci do Sytému WAIT-IN vždy uvádět pravdivé údaje.

3.2.  WORK-IN přijímá od klientů registrovaných v Systému WAIT-IN písemné objednávky především prostřednictvím automatizovaného Systému WAIT-IN, a to vyplněním a odeslání elektronického objednávkového formuláře po internetu. Písemnou objednávku lze rovněž zaslat e-mailem, poštou nebo faxem.

3.3.  Smlouva o poskytování služeb v rámci Systému WAIT-IN je mezi WORK-IN a klientem uzavřena okamžikem schválení klienta a potvrzení objednávky ze strany WORK-IN nebo konkludentně okamžikem započetí poskytování objednaných služeb ze strany WORK-IN.

3.4.  Není-li mezi stranami výslovně dohodnuto jinak, ze strany WORK-IN bude s poskytováním předmětných služeb klientům započato nejpozději následující pracovní den poté, co bude úhrada za předmětné služby připsána ve prospěch účtu WORK-IN, a to na základě faktury k tomuto účelu vystavené klientovi ze strany WORK-IN.

3.5.  Není-li mezi stranami výslovně dohodnuto jinak, služby jsou ze strany WORK-IN klientům poskytovány na období 12 měsíců, 6 měsíců nebo 3 měsíců od zahájení jejich poskytování dle příslušné ze strany WORK-IN potvrzené objednávky a po uhrazení příslušné faktury ze strany klienta.

3.6.  WORK-IN je oprávněna odstoupit od smlouvy, zejména z následujících důvodů:

-  informace vkládané do Systému WAIT-IN klientem nebo jím dodané podklady jsou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, atp.;

-  klient je v prodlení se zaplacením jakýchkoli svých závazků vůči WORK-IN;

-  klient poškozuje dobré jméno WORK-IN či Systému WAIT-IN.

3.7.  Klient je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dojde k prokazatelnému úplnému přerušení poskytování služeb ze strany WORK-IN po dobu delší než 7 pracovních dnů vcelku, vyjma případů, kdy je přerušení způsobeno vyšší mocí.

3.8.  V případě odstoupení od smlouvy ze strany WORK-IN z důvodu porušení povinnosti klientem, klient nemá nárok na vrácení již zaplacené ceny za poskytované služby, resp. poměrné částky za zbývající dobu, na níž byly služby předplaceny.


4.  Obsah informací

4.1.  Klienti se zavazují prezentovat v Systému WAIT-IN výhradně takové informace, které nezpůsobí újmu třetím osobám ani WORK-IN. Klienti se zároveň zavazují prezentovat prostřednictvím Systému WAIT-IN informace pravdivé, dostatečně jasné a určité, zejména pak takové, které nevyvolávají klamnou představu o nabízeném zaměstnanci a jeho kvalifikaci či schopnostech.

4.2.  Za obsah prezentovaných informací je odpovědný klient, který tyto informace uložil do Systému WAIT-IN. Klient tímto výslovně souhlasí s tím, aby WORK-IN uchovávala informace o zápisu dat do Systému WAIT-IN vedoucí jednoznačně k identifikaci konkrétního klienta.

4.3.  Klient tímto výslovně souhlasí s použitím informací získaných v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami pro případné řešení sporu s klientem nebo mezi klienty vzniklého v důsledku uvedení nepravdivé informace nebo pro zamezení používání Systému WAIT-IN klientem, který uvedl informace v rozporu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

4.4.  WORK-IN si vyhrazuje právo v rámci Systému WAIT-IN nezveřejnit nebo odmítnout prezentaci jakékoliv informace, pokud tak uzná za vhodné. O takovém nezveřejnění či odmítnutí prezentace bude WORK-IN klienta informovat.

4.5.  WORK-IN si vyhrazuje právo dostupnými technickými a právními prostředky zamezit možnosti užívání Systému WAIT-IN klientem, který opakovaně či podstatně porušil tyto Všeobecné obchodní podmínky.

4.6.  Klienti předávají WORK-IN podklady na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. Údaje týkající se automatizovaného zpracování dat v oblasti lidských zdrojů jsou přijímány elektronickou cestou pomocí Systému WAIT-IN, není-li dohodnuto jinak.


5.  Cena služeb, fakturace

5.1.  Za poskytnuté služby uhradí klient WORK-IN cenu dle ceníku služeb WORK-IN platného ke dni doručení objednávky WORK-IN. Aktuální ceník služeb je zveřejněn v Systému WAIT-IN na internetové adrese www.wait-in.com. Cena služeb je splatná na základě daňového dokladu – faktury, jež bude klientovi vystaven ze strany WORK-IN. Daňové doklady - faktury jsou splatné do 14. dnů ode dne vystavení, není-li dohodnuto jinak. Daňové doklady jsou ze strany WORK-IN vystavovány v elektronické podobě.

5.2.  V případě, že klient je v prodlení s úhradou ceny nebo její jakékoli části po dobu delší než 14 kalendářních dnů, je WORK-IN oprávněna přerušit poskytování služeb do doby, než bude cena klientem v plné výši uhrazena. Poskytování služeb bude obnoveno bezodkladně po připsání dlužné částky na účet WORK-IN. Klient nemá nárok na prodloužení doby poskytování služeb o dobu, po kterou bylo poskytování služeb přerušeno, ani nemá nárok na slevu či jakékoli jiné snížení sjednané ceny za služby.

5.3.  V případě prodlení klienta s úhradou ceny za služby vzniká WORK-IN nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Povinností hradit smluvní pokutu není dotčena povinnost k náhradě škody, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.


6.  Odpovědnost za škodu

6.1.  WORK-IN neodpovídá za škody vzniklé v důsledku zásahu vyšší moci. Jestliže dojde k zásahu vyšší moci znemožňující či omezující plnění ze strany WORK-IN, zavazuje se WORK-IN bez zbytečného odkladu o této skutečnosti uvědomit klienta.

6.2.  Odpovědnost WORK-IN za škodu způsobenou klientovi v souvislosti s poskytováním jakéhokoliv plnění ze strany WORK-IN je omezena na částku uhrazenou klientem za služby na základě příslušné uzavřené smlouvy. WORK-IN není povinna nahradit klientovi škodu, kterou nemohla předpokládat v době uzavření smlouvy.

6.3.  WORK-IN neodpovídá za porušení autorských práv klientem či v důsledku zveřejnění či použití podkladů předaných klientem. V případě, že WORK-IN vznikne v souvislosti s porušením tohoto ustanovení klientem jakákoli škoda, zavazuje se ji klient WORK-IN nahradit bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany WORK-IN vyzván.

6.4.  WORK-IN je povinna prodloužit dobu plnění služby v případě prokazatelné vady nebo pochybení na straně WORK-IN, a to po dobu, po kterou trval výpadek.

6.5.  V případě, že WORK-IN vznikne jakákoli škoda v důsledku porušení jakékoliv povinnosti klienta, zavazuje se ji klient WORK-IN nahradit bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany WORK-IN vyzván.


7.  Autorské právo

7.1.  Klient není oprávněn užít Systém WAIT-IN nebo jeho části jinak než pro vlastní potřebu či potřebu zaměstnanců, zejména je zakázáno jeho užití formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez předchozího souhlasu WORK-IN. Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu internetových stránek ze strany klientů.

7.2.  Právo nahrát a uložit či vytisknout materiály uložené v Systému WAIT-IN je přípustné pouze pro vlastní soukromé účely, přičemž takto získané materiály nesmí být žádným způsobem dále reprodukovány. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu WORK-IN, jsou zakázány.


8.  Osobní údaje a jejich zpracování

8.1.  Zajištění souhlasu zaměstnance s jeho zařazením do Systému WAIT-IN, včetně jeho souhlasu s uveřejněním a zpracováním jeho osobních údajů v rámci Systému WAIT-IN a jeho seznámení a souhlasem se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami je odpovědností klienta.

8.2.  Klienti se zavazují do Sytému WAIT-IN vkládat jen takové zaměstnance, kteří předem souhlasili se svým zařazením do Systému WAIT-IN, včetně uveřejnění a zpracování jejich osobních údajů v rámci Systému WAIT-IN a kteří byli předem seznámeni a souhlasili s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Klienti se dále zavazují do Systému WAIT-IN vkládat a uvádět jen takové informace týkající se zaměstnance, k jejichž uveřejnění a zpracování v rámci Systému WAIT-IN byl klientovi zaměstnancem udělen předchozí souhlas dle zákona o osobních údajích č. 101/2000 Sb.

8.3.  Souhlas zaměstnance dle čl. 8.1. a 8.2. musí být klientovi udělen v písemné formě. Na vyžádání WORK-IN je pak klient povinen takovýto písemný souhlas zaměstnance WORK-IN bezodkladně ke kontrole předložit. Nepředložení písemného souhlasu zaměstnance bude mít pak za následek okamžitý výmaz zaměstnance ze Systému WAIT-IN, a to včetně veškerých jeho týkajících se údajů a s ním souvisejících informací.

8.4.  Klient vložením zaměstnance či jakékoliv jeho (zaměstnance) se týkající informace do Systému WAIT-IN, prohlašuje a potvrzuje, že mu k tomuto byl udělen předchozí písemný souhlas zaměstnance dle čl. 8.1. a 8.2. V případě, že v důsledku porušení této povinnosti klienta vznikne WORK-IN jakákoli škoda, zavazuje se ji klient WORK-IN nahradit bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany WORK-IN vyzván.

8.5.  WORK-IN prohlašuje, že osobní údaje jsou zpracovávány a s těmito je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. WORK-IN prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které zpracovává, zpracovává na základě souhlasu subjektu údajů.

8.6.  Klienti a Systému WAIT-IN účastnící se zaměstnanci berou na vědomí, že údaje nacházející se v Systému WAIT-IN jsou ze strany WORK-IN zpracovávány a mohou být dále využívány pro vytváření analýz a statistik. Výsledky takovéhoto zpracování mohou být ze strany WORK-IN dále obchodně využívány při zachování naprosté anonymity zdroje.


9.  Závěrečné ustanovení

9.1.  Místem veškerých plnění WORK-IN (obchodní styk, dodávky, služby, platby atd.) je místo sídla WORK-IN. Veškeré právní vztahy WORK-IN se řídí právním řádem České republiky. Všechny spory vyplývající z těchto vztahů, či vzniklých na základě nebo ze smluv uzavřených WORK-IN, budou zahájeny a vedeny u příslušného soudu v České republice.

9.2.  WORK-IN je oprávněna tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoliv jednostranně měnit nebo doplňovat. Smluvní vztah mezi WORK-IN a klientem či uživatelem se řídí vždy Všeobecnými obchodními podmínkami ve znění účinném v době uzavření smlouvy o poskytnutí služeb.

9.3.  Kontaktní údaje WORK-IN:

 

WORK-IN agency s.r.o.

IČ: 02889854

Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 225077

email:

adela@work-in.cz

info@wait-in.com